НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Персина | Защитени видове

Фауна

Животински видове


В зоогеографско отношение територията на ПП Персина попада в Дунавския район на Евросибирската подобласт. В Парка се срещат около 1100 животински вида, включително 250 зоопланктони и 99 зообентосни вида, както и над 770 вида безгръбначни с 35 вида охлюви и 16 вида миди. Най-разпространените риби са: дунавски щипок /Cobitis bulgarika /, дунавска мряна /Barbus barbus/, говедарка /Lota lota/, косат /Abramis balerus /, морунаш /Pelecus cultratos/, малка и голяма вретенарка /Zingel steber, Zingel zingel/, бибан /Aserina cernua/. Срещат се 11 вида земноводни, с най-типични представители : водна жаба /Rana ridibunda/, зелена водна жаба /Rana esculenta/, балканска чесновница /Bufo bufo/, бумката /Bombina bombina/ и жабата дървесница /Hyla arborea/. Единствено тук се среща и ендемичния дунавски тритон /Triturus cristatus dobrogicus/. От влечугите най-широко разпространени са обикновенната водна змия /Natrix natrix/, кримския гущер /Lasetra taurika/ и змията пясъчница /Eryx milliaris/. Срещат се и три вида костенурки: мавританска костенурка /Testudo graesa/; гръцка сухоземна костенурка /Testudo hermanii/и обикновенна блатна костенурка /Emys orbicularis/.

Птици


Най-голямото богатство на парка са птиците. Описани са над 200 вида и почти всички имат консервационен статус. Беленският комплекс от острови е определен като един от петте най-важни за региона местообитания на големия корморан / Phalacrokorax carbo /, малкия корморан /Palacrocorax pygumeus /, нощна чапла /Nycticorax nycticorax/, гривеста чапла /Ardeola ralloides/, малка бяла чапла /Egretta gatzetta/, голяма бяла чапла /Egretta alba/, червената чапла /Ardea purpurea/, лопатарката /Platalea leucorodia/, блестящият ибис /Plegadis falcneus/, белооката потапница /Aythya nyroca/, речната и белочела рибарка /Sterna hirundo, Sterna albifrons/. В миналото /1968-1971 г./ тук се е намирала една от най-многочислените чаплови колонии, която изчезва поради безпокоиството и нарушаване на хранителната база след изграждането на дигата на острова. Сега се наблюдава смесена колония разположена на румънски остров /при км. 573, срещу носа на остров Голяма Бързина / съставена от малък корморан /Palacrocorax pygumeus/, голям корморан /Phalacrocorax carbo/, нощна чапла /Nycticorax nycticorax/, гривеста чапла /Ardeola ralloides/, малка бяла чапла /Egretta gatzetta/, лопатарки /Platalea leucorodia/. Счита се, че тази колония е пряк наследник на описаната на остров Персин през 70-те години на XX век и има всички шансове да се завърне при възстановяване на влажните зони.
На територията на ПП Персина са регистрирани 5 гнезда на морски орел /Haliaetus albicilla/ и две двойки от този вид птици.
Комплекс Беленски острови е определен като едно от петдесетте орнитологинно важни места в България. Обявен е за Рамсарско място през септември 2002г., най-голямото в България с обща площ 6898 ха. Големия брой гнездящи, зимуващи и почиващи по мреме на миграцията птици го характеризират като орнитологично важно място от европейско значение. ПП Персина е "дом" за световно застрашени видове като: малкия корморан /Palacrocorax pygumeus/, червеногушата гъска /Branta ruficollis/, белооката потапница /Aythya nyroca/, ливадния дърдавец /Crex crex/, къдроглавия пеликан /Pelicanus crispus/, мочурното шаварче /Acrocephalus palustris/ и други. Заливните гори, затоните и блатата на островите са неделима част от дунавския миграционнен коридор, който е от първостепенно значение за разпространението на много безгръбначни, риби и рибоядни видове птици по време на гнезденето и есенните им миграции.
От бозайниците, обитаващи тези биотопи, трябва да бъде посочена включената в Приложение II на Бернската конвенция речна видра /Lutra lutra/. Други характерни представители на бозайниците са различии гризачи, сърни /Capreolus capreolus/, черен пор /Putorius putorius/, лисица /Vulpes vulpes/ . Дивата свиня /Sus scrofa/ впечетлява с многочислената си популация.

Обратно