НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Персина | Защитени видове

Флора

Природен парк "Персина" попада в Дунавския биогеографски подрайон, който е част от Европейско- Западносибирската област на Палеоарктичното биогеографско царство. Описани са 700 вида висши растения, 162 от тях са тясно свързани с наличието на вода. В островните блата, отводнителните и наводнителните канали се срещат разнообразии растителни формации. Естествените горски съобщества са представени от различии асоциации, доминиращи от върби, с най-голяма площ от бяла върба /Salix alba/. Крайбрежните зони подложени на заливане се характеризират с различии формации на бялата/ Salix alba/ и тричинковата /Salix triandra/ върба и ракита /Salix purpurea/. В дървесния етаж на тези съобщества участват още черната /Populus nigra/ и бялата топола / Populus alba/, полски ясен /Fraksis oxycarpa/, полският и белият бряст / Ulmus minor и Ulmus laevis/. Уникалният лонгозен характер на тези съобщества се дължи на добре развитите завеси на дивата лоза и хмела / Vitis silvesths, Humulus luputus/.
Представители на храстовия етаж на естествените гори са къпината, глогът, кучешкият дрян, червената калина, чашкодрянът, аморфата /Rubus caesius, Crataegus monogina, Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Euonimus europeus, Amorpha fruticosa /. Откритите пространства са заети основно от троскот , издънкова полевица , камъш /Cynodon dactylon, Agrostis alba, Stripus mishelianus/ и др. Голямо е и разнообразието от рудеална растителност. Сред най- често срещащите се видове са представители от рода на лопените /тъмен, лечебен и копринено-влакнест /, пълзящ пирей, миши див ечемик, склерохлоа ливадна метлица, сплесната ливадина, мека овсига и дългоосилеста овсига / Verbascum blataria, V. phlomoides, V. lyhnitis, Elymus repens, Hordeum murinum, Sclerohloa dura, Poa pratense, Poa compressa, Bromus molis, Bromus sterilis/.
ПП Персина е важно място за съхранение на популациите на растителни видове, включени в приложение I на Бернската конвенция като водната лейка /Salvinia natans/ , дяволския орех /Trapa natans / и четирилистното разковниче /Marsilea quadrifolia/ или вписани в Червената книга на България като триръбест ръждавец, щитовидна какичка , обикновена мехурка, жълта и бяла водна роза , блатното кокиче, блестящата млечка /Potamogeton trichoides, , Nymphoides peltata, Utricularia vulgaris, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Leucojum aestivumq Euphorbia lusida/ и други.

Обратно