НачалоНовини 2022/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

23.09.2022 - Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите - София предотвратиха сеч в буферна зона, общинска горска територия, в землището на гр. Копривщица

Изпълнителна агенция по горите и Регионална агенция по горите – София предотвратиха сеч в буферна зона общински горски територии, в землището на гр. Копривщица. Нарушението е констатирано по време на извършена документална и теренна проверка на 15,16,17 септември в района на дейност на Общинско предприятие - Копривщица. Буферната зона попада в две насаждения, общинска собственост, където горските служители констатират маркиране непосредствено около деретата и неспазване на забранената за добив на дървесина зона от 15 м. В две от деретата е налична разкроена на секции дървесина и вършина. Незабавно са дадени предписания на директора на Общинско предприятие „Копривщица“ за усвояване на дървесината от коритата на деретата и премахването на вършината от тях, както и заличаване на марките на дърветата в забранената за сеч зона. 

Проверките в насажденията установяват извършване на самостоятелен дърводобив от ОП „Копривщица“, което не е регистрирано в публичния регистър на ИАГ като юридическо лице, което може да извършва добив и да се разпорежда с дървесина.

В хода на осъществения контрол в редица обекти, общинска собственост, отдадени за добив на дървесина на фирма-ползвател, са установени голи площи без започнал възобновителен процес и интензивността около тези участъци е завишена спрямо отразената по технологичен план. Констатациите на проверяващите показват неприлагане на изискванията за маркиране и извеждане на възобновителни сечи, съгласно законовата нормативна уредба.  

През настоящата година дейността на ОП – Копривщица e обстойно проверявана от служители на Изпълнителна агенция по горите и РДГ-София. В резултат са констатирани нарушения на Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба, заради които през 2022 г. са съставени актове за установени нарушения по Закона за горите на фирмата – ползвател и на управителя на дружеството, за които има влезли в сила наказателни постановления.

Съставени са четири акта за неупражнен контрол на регистрирания лесовъд на фирмата, които са с влезли в сила наказателни постановления.

Във връзка с констатирани нарушения, свързани с добива на дървесина, в подотдели, отдадени на фирмата - ползвател са изпратени пет преписки до Районна прокуратура „Пирдоп”.